Трудова Медицина

10/05/2023

Трудова медицина

Трудовата медицина е клон на клиничната медицина, който е най-активен в областта на трудовото здраве. Нейната основна роля е да осигури здравен съвет на организации и индивиди, с което да подсигури най-високи стандарти на здраве и безопасност на работното място, които могат да бъдат постигнати и поддържани.

Служби по трудова медицина

Службата по трудова медицина е основен елемент в системата за управление на здравето и безопасността  при работа. Изпълнява предимно превантивни функции, реализирани чрез оказвана консултантско-съветническа помощ на работодателя, комитетите и групите по условия на труд по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Службата по трудова медицина не изпълнява разпоредителни и контролни функции.

Основните функции на службите по трудова медицина са:

  • Да идентифицират и да дават преценка за рисковете, които могат да увредят здравето на работещите;
  • Да дават съвети в областта на здравето, безопасността и хигиената на труда, както и по отношение на индивидуалните и колективните предпазни средства;
  • Да наблюдават здравето на работниците във връзка с извършваната от тях работа (предварителни и периодични медицински прегледи, наблюдение на рисковите групи);
  • Да организират предоставянето на първа помощ и на спешни грижи в случаи на внезапно заболяване, злополука или авария, възникнали на територията на предприятието;
  • Да участват в анализа на трудовите злополуки и професионалните болести.

Службата по трудова медицина консултира и подпомага работодателите, комитетите и групите по условия на труд в планирането, организирането и изпълнението на задълженията му по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за укрепване здравето и работоспособността на работещите във връзка с извършваната от тях работа. Тя съветва и консултира работодателя чрез:

  • Участие в разработването и включването на програми за здравословни и безопасни условия на труд в цялостната политика на управление на предприятието;
  • Разработване на мерки за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността при работа;
  • Наблюдение на здравословното състояние на работниците и анализирането му във връзка с извършваната работа;
  • Обучение на работници, служители и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето при работа, оказване на първа помощ.

Всеки работодател е задължен да осигури  за наетите от него работници и служители обслужване от служба по трудова медицина.

Предишна Статия
Следваща Статия
Авторско право © 2023 Health Management   |   Всички права запазени.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram