Служба по трудова медицина

Трудова медицина   Трудовата медицина е клон на клиничната медицина, който е най-активен в областта на трудовото здраве. Нейната основна роля е да осигури здравен съвет на организации и индивиди, с което да подсигури най-високи стандарти на здраве и безопасност на работното място, които могат да бъдат постигнати и поддържани.   Служби по трудова медицина Службата по трудова […]

Орган за контрол

Орган за контрол фактори на работната среда: Трудовата ни дейност преминава в различни условия. Някои работят в комфортни климатизирани офиси, други – в студени складове и работилници. Строителите се трудят на открито в пек и мраз, операторите на металообработващи машини често са изложени на шум… Някъде е налице висока запрашеност, на други места въздухът е […]

ДДД Услуги

ДДД услуги: ДДД произлиза от началните букви на думите: дезинфекция, дезинсекция, дератизация и означава група от взаимодопълващи се мерки за биологична защита, които се прилагат съвместно, по предварително разработен план. С тях се достигат следните цели: Дезинфекция – унищожаване на патогени микроорганизми; Дезинсекция – унищожаване на вредни насекоми – хлебарки, мравки, кърлежи, бълхи, дървеници, мухи, комари, оси и други; […]

Оценка на риска

Що е oценка на риска? Оценката на риска е нормативно уредена в Кодекса на труда и ЗБУТ, където са посочени общите задължения на работодателя относно осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. Според ЗЗБУТ работодателят е длъжен да оценява рисковете за безопасността и здравето на работещите, като обърне особено внимание на три основни момента: […]

HACCP

HACCP HACCP (на английски: Hazard Analysis and Critical Control Point, „Анализ на опасностите и контрол на критичните точки“) е система за осигуряване на безопасността на храните при тяхното производство и дистрибуция. Критични точки са тези етапи от производствения цикъл на храните, в които може да се елиминират възможните биологични, химически и физически опасности за човека. НАССР-системата се концентрира по-скоро върху предотвратяване възникването на опасностите, […]

Микробиологични физикохимични изследвания на продукти

Микробиологични изследвания на продукти: Микробиологичните критерии за безопасност се използват за оценка на биологичната безопасност от момента на готовата продукция до крайния срок на годност на храните. Микробиологичните критерии за хигиена на процесите се използват при  оценката на качествата на суровините, оценката на ефективността на производствените технологии, оценката на нивото на хигиената на производство, за […]