Микробиологични Физикохимични Изследвания На Продукти

11/03/2023

Микробиологични изследвания на продукти:

Микробиологичните критерии за безопасност се използват за оценка на биологичната безопасност от момента на готовата продукция до крайния срок на годност на храните. Микробиологичните критерии за хигиена на процесите се използват при  оценката на качествата на суровините, оценката на ефективността на производствените технологии, оценката на нивото на хигиената на производство, за потвърждаване и проверка (верификация) на процедурите, основаващи се на принципите на НАССР и други хигиенни и контролни мерки.

Микробиологичните критерии съдържат следните компоненти:

 • Категория храна (вид на хранителния продукт)
 • Микробиологичен показател (критерий) (вид на изследвания микроорганизъм);
 • План за вземане на проби (n – броят на единиците проби, необходим за характеризиране на продукта; с – допустимият брой проби, който е в границите между m и М );
 • Границите, в които микроорганизмът се допуска (където m е фактическата стойност на нормата, а М е допустимото отклонение от нормата);
 • Референтния метод за анализ ;
 • Етапът (мястото) в хранителната верига, където се прилага критерият ;
 • Действията, които се предприемат, когато продуктът не отговаря на изискванията по съответния критерий.

 

Физикохимични изследвания на продукти:

 • органолептични;
 • биохимични;
 • химични;
 • физикохимични.
Предишна Статия
Следваща Статия
Авторско право © 2023 Health Management   |   Всички права запазени.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram