Полезно

10/05/2023
Трудова Медицина

Трудова медицина Трудовата медицина е клон на клиничната медицина, който е най-активен в областта на трудовото здраве. Нейната основна роля е да осигури здравен съвет на организации и индивиди, с което да подсигури най-високи стандарти на здраве и безопасност на работното място, които могат да бъдат постигнати и поддържани. Служби по трудова медицина Службата по трудова медицина е […]

Прочети Още
09/05/2023
HACCP

HACCP (на английски: Hazard Analysis and Critical Control Point, „Анализ на опасностите и контрол на критичните точки“) е система за осигуряване на безопасността на храните при тяхното производство и дистрибуция. Критични точки са тези етапи от производствения цикъл на храните, в които може да се елиминират възможните биологични, химически и физически опасности за човека. НАССР-системата се концентрира по-скоро върху предотвратяване възникването на опасностите, […]

Прочети Още
11/04/2023
Орган За Контрол

Орган за контрол фактори на работната среда: Трудовата ни дейност преминава в различни условия. Някои работят в комфортни климатизирани офиси, други – в студени складове и работилници. Строителите се трудят на открито в пек и мраз, операторите на металообработващи машини често са изложени на шум… Някъде е налице висока запрашеност, на други места въздухът е […]

Прочети Още
11/03/2023
Микробиологични Физикохимични Изследвания На Продукти

Микробиологични изследвания на продукти: Микробиологичните критерии за безопасност се използват за оценка на биологичната безопасност от момента на готовата продукция до крайния срок на годност на храните. Микробиологичните критерии за хигиена на процесите се използват при  оценката на качествата на суровините, оценката на ефективността на производствените технологии, оценката на нивото на хигиената на производство, за […]

Прочети Още
11/02/2023
ДДД Услуги

ДДД услуги: ДДД произлиза от началните букви на думите: дезинфекция, дезинсекция, дератизация и означава група от взаимодопълващи се мерки за биологична защита, които се прилагат съвместно, по предварително разработен план. С тях се достигат следните цели: Дезинфекция – унищожаване на патогени микроорганизми; Дезинсекция – унищожаване на вредни насекоми – хлебарки, мравки, кърлежи, бълхи, дървеници, мухи, […]

Прочети Още
19/01/2023
Оценка На Риска

Що е oценка на риска? Оценката на риска е нормативно уредена в Кодекса на труда и ЗБУТ, където са посочени общите задължения на работодателя относно осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. Според ЗЗБУТ работодателят е длъжен да оценява рисковете за безопасността и здравето на работещите, като обърне особено внимание на три основни момента: […]

Прочети Още
Авторско право © 2023 Health Management   |   Всички права запазени.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram