Услуги

Основна задача

Основният предмет на дейност на Хелт Мениджмънт е консултиране и подпомагане на работодателите за прилагане на превантивните подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за въвеждане на принципа за постоянното подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност.

Услуги

трудова медицина
орган за контрол
микробиологични физикохимични изследвания 
ДДД услуги
НАССР
Изкуствено осветление
химични агенти
електрически уредби и съоражения
вентилация
вибрации
климатизация
шум
микроклимат
Авторско право © 2023 Health Management   |   Всички права запазени.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram