Оценка На Риска

19/01/2023

Що е oценка на риска?

Оценката на риска е нормативно уредена в Кодекса на труда и ЗБУТ, където са посочени общите задължения на работодателя относно осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

Според ЗЗБУТ работодателят е длъжен да оценява рисковете за безопасността и здравето на работещите, като обърне особено внимание на три основни момента:

 • избор на работно оборудване;
 • превенция на риска при използването на химични вещества и препарати;
 • правилна организация на работните места;

Благодарение на оценката на риска се създават здравословни и безопасни условия на труд, повишава се мотивацията на служителите, свеждат се до минимум последващите разходи на работодателя за временна нетрудоспособност и се намаляват разходите за компенсации на работниците, работещи в неблагоприятни условия за труд.

Според ЗЗБУТ „Здравословни и безопасни условия на труд“ са такива условия, които не водят до професионални заболявания и злополуки при работа и създават предпоставка за пълно физическо, психическо и социално благополучие на работещите лица.

 • Оценката на риска се извършва от:
 • Работодателят, който е длъжен да направи оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите (чл. 16 ЗЗБУТ);
 • Лицата, които работят за своя сметка сами или в сдружение с други лица, са длъжни също да направят оценка на риска за здравето и безопас¬ността на работещите;

Задължения на работодателя според ЗБУТ:

 • Подава годишна декларация в териториалната дирекция „Инспекция по труда“ Осигурява на своите служители медицинско обслужване от служба по трудова медицина;
 • Учредява група по условия на труд в предприятието или организацията;
 • Организира първоначално и ежегод¬но обучение на членовете на групите по условия на труд;
 • Осигурява на всеки служител подходя¬що обучение по здравословни и безопасни условия на труд;

Оценката на риска включва:

 • Цялостна оценка на работните процеси, оборудването, помещенията, работните места, организацията на труда;
 • Оценка на използваните суровини и материали и определяне на вероятния риск и застрашените от него лица;
 • Оценка на условията за санитарно-битово обслужване и предложения за подобряването му;
 • Оценка на риска за здравето при работа, която може да се отрази на здравето на служителя – работа, свързана с високо психично напрежение и други неблагоприятни психосоциални фактори; ритъм на работа и монотонност, работна поза на служителя, режим на труд и почивка;
 • Изработва карти за определяне и превенция на опасностите и оценка на риска за безопасност;
 • Изработва специални карти за оценка условията на труда за всяко едно работно място;
 • Разработване на цялостен проект на план за намаляване и елиминиране на риска за здравето на работниците и определяне на конкретни мерки за отстраняване или намаляване на риска за здравето и безопасността при работа;

Оценката на риска обхваща всички елементи на работния процес

 • Оборудването на предприятията – машини, съоръжения и др;
 • Инструктажи за безопасна работа, квалификация и обучение на служителите;
 • Оценка на средата на работа – осветеност, шум, електрическа безопасност;
 • Определяне на цялостния микроклимат на работната среда;
 • Определяне на физическото и психическото натоварване на организма на работника/служителя;
 • Работна поза и движения на работника/служителя;
 • Организация на трудовия процес и работното време;
 • Определяне и осигуряване на средства за колективна и лична защита;
 • Оценка на безопасността на помощните помещения и осигуряване на санитарно-битови условия на персонала;

Редът, начина и периодичността на извършване на оценката на риска за здравето и безопасността на работещите се определят от ЗБУТ

Всички разходи, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, са за сметка на работодателя.

Предишна Статия
Следваща Статия
Авторско право © 2023 Health Management   |   Всички права запазени.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram