Трудова медицина

Трудовата медицина е клон на клиничната медицина, който е най-активен в областта на трудовото здраве. Нейната основна роля е да осигури здравен съвет на организации и индивиди, с което да подсигури най-високи стандарти на здраве и безопасност на работното място, които могат да бъдат постигнати и поддържани.

Служби по трудова медицина

Службата по трудова медицина е основен елемент в системата за управление на здравето и безопасността  при работа. Изпълнява предимно превантивни функции, реализирани чрез оказвана консултантско-съветническа помощ на работодателя, комитетите и групите по условия на труд по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Службата по трудова медицина не изпълнява разпоредителни и контролни функции.

Основните функции на службите по трудова медицина са:

Службата по трудова медицина консултира и подпомага работодателите, комитетите и групите по условия на труд в планирането, организирането и изпълнението на задълженията му по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за укрепване здравето и работоспособността на работещите във връзка с извършваната от тях работа. Тя съветва и консултира работодателя чрез:

Всеки работодател е задължен да осигури  за наетите от него работници и служители обслужване от служба по трудова медицина.

HACCP (на английски: Hazard Analysis and Critical Control Point, „Анализ на опасностите и контрол на критичните точки“) е система за осигуряване на безопасността на храните при тяхното производство и дистрибуция.

Критични точки са тези етапи от производствения цикъл на храните, в които може да се елиминират възможните биологични, химически и физически опасности за човека.

НАССР-системата се концентрира по-скоро върху предотвратяване възникването на опасностите, отколкото върху изследването на крайния продукт. HACCP-системата включва идентифициране на възможните грешки и изготвяне на план за това как да се предотвратят тези грешки.

HACCP системата е част от системи за управление на безопасността на храните – ISO 22000, а също и от IFS, BRC.

Принципи на системата НАССР:

HACCP системата има 7 основни принципа, които са документирани в Codex Alimentarius – Alinorm 97/13A, AppENDIX II. Това са:

Орган за контрол фактори на работната среда:

Трудовата ни дейност преминава в различни условия. Някои работят в комфортни климатизирани офиси, други – в студени складове и работилници. Строителите се трудят на открито в пек и мраз, операторите на металообработващи машини често са изложени на шум… Някъде е налице висока запрашеност, на други места въздухът е наситен с изпарения от бои и други химикали.

Всички тези фактори са елемент на ЗБУТ (здравословните и безопасни условия на труд) и по един или друг начин влияят на нашето здравословно състояние,  производителност, удовлетвореност от работата, възможност за възстановяване.

 

Факторите на работната среда(ФРС):

Най-общо под ФРС разбираме всички въздействия, които ни оказват влияние по време на работа. Задължение на работодателя е да ги идентифицира, оцени, измери (където е възможно) и предприеме мерки за намаляване на тяхното вредно въздействие върху човешкия организъм.

Дали в офиса / цеха / склада е светло или тъмно не е без значение. Недостатъчното осветление може да доведе до зрително напрежение, което от своя страна предизвиква по-бърза умора, главоболие (в перспектива и увреждане на зрението). Може да причини и трудова злополука (например след спъване в неосветено препятствие).

Микроклиматът на работните места в сградите се характеризира с три основни параметъра – температура, влажност и скорост на движение на въздуха. Всеки от параметрите на микроклимата има оптимални и допустими гранични стойности в зависимост от сезона (топъл / студен) и вида на работата (лека / средно тежка / тежка физическа работа). Например ако работите в офис (лека физическа работа) оптималната температура през студения период на годината трябва да е в границите от 20 до 23 °C, а през топлия – от 22 до 25 °C. За същия вид дейност допустимите стойности през студения период са от 18 до 25 °C на постоянни места и от 15 до 26 °C на непостоянни места. По аналогичен начин са дефинирани и стойности на влажността и скоростта на движение на въздуха.

Шумът е навсякъде около нас. По-силен или по-слаб, той е неразделна част от нашия живот. И от трудовата ни дейност. Телевизорът в офиса или непрестанното бърборене на колежката по телефона сигурно са досадни, но не могат да ни навредят, не така обаче стои въпросът с пресата, ъглошлайфа или къртача. Силата на шумовото въздействие се измерва в децибели (dB). Разработени са специални методики на измерване и изчисление на шумовата експозиция. Без да влизам в подробности ще спомена, че въздействието върху човешкия организъм зависи не само от нивото на шума, измерено с шумомера, но и от времето, през което сме изложени на неговото въздействие (не е все едно дали днес ще работим с ъглошлайфа 15 минути или 6 часа). Работодателят е длъжен да проведе замервания и оцени рисковете от шума на работните места. Ако стойностите превишават граничните, трябва да се предприемат мерки за защита на работещите.

 Импеданс на контура „фаза-защитен проводник”;

Съпротивление на защитни заземителни инсталации;

Съпротивление на мълниезащитни заземителни инсталации;

Съпротивление на изолация;

Защитни прекъсвачи /ДТЗ/ – ток на задействане; съпротивление на предпазно заземяване;

Допирно напрежение и време за изключване.

 

 

 

 

 

 

 

Химични агенти във въздуха на работната среда:

Прах в работна среда:  концентрация на прах;

Токсични вещества в работна среда: концентрация на химични агенти във въздуха чрез линейно колориметричен метод с индикаторни тръбички и чрез колориметричен капков метод;

Свободен кристален силициев диоксид (СКСД): концентрация на (СКСД) във въздуха на работната среда;

Минерални масла във въздуха на работната среда: концентрация на минерални масла във въздуха на работната среда;

Качеството на въздуха в помещенията на обществени сгради: измерване на концентрацията на въглероден диоксид (СО2);

Други:

 Физическо натоварване – определяне на физическото натоварване чрез измерване на сърдечната честота;

 Топлинно облъчване – плътност на потока на топлинно облъчване.

Микробиологични изследвания на продукти:

Микробиологичните критерии за безопасност се използват за оценка на биологичната безопасност от момента на готовата продукция до крайния срок на годност на храните. Микробиологичните критерии за хигиена на процесите се използват при  оценката на качествата на суровините, оценката на ефективността на производствените технологии, оценката на нивото на хигиената на производство, за потвърждаване и проверка (верификация) на процедурите, основаващи се на принципите на НАССР и други хигиенни и контролни мерки.

Микробиологичните критерии съдържат следните компоненти:

 

Физикохимични изследвания на продукти:

ДДД услуги:

ДДД произлиза от началните букви на думите: дезинфекция, дезинсекция, дератизация и означава група от взаимодопълващи се мерки за биологична защита, които се прилагат съвместно, по предварително разработен план. С тях се достигат следните цели:

Това са комплесни обработки ДДД за свеждането до минимален брой вредители (дезинсекция) от един вид, както и унищожаването на патогенни микроорганизми (дезинфекция) и третиране за вредни гризачи (дератизация). За дълготраен ефект се прилага схема за ежемесечно извършване на ДДД.

Що е oценка на риска?

Оценката на риска е нормативно уредена в Кодекса на труда и ЗБУТ, където са посочени общите задължения на работодателя относно осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

Според ЗЗБУТ работодателят е длъжен да оценява рисковете за безопасността и здравето на работещите, като обърне особено внимание на три основни момента:

Благодарение на оценката на риска се създават здравословни и безопасни условия на труд, повишава се мотивацията на служителите, свеждат се до минимум последващите разходи на работодателя за временна нетрудоспособност и се намаляват разходите за компенсации на работниците, работещи в неблагоприятни условия за труд.

Според ЗЗБУТ „Здравословни и безопасни условия на труд“ са такива условия, които не водят до професионални заболявания и злополуки при работа и създават предпоставка за пълно физическо, психическо и социално благополучие на работещите лица.

Задължения на работодателя според ЗБУТ:

Оценката на риска включва:

Оценката на риска обхваща всички елементи на работния процес

Редът, начина и периодичността на извършване на оценката на риска за здравето и безопасността на работещите се определят от ЗБУТ

Всички разходи, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, са за сметка на работодателя.

Авторско право © 2023 Health Management   |   Всички права запазени.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram